Statūti

Politiskās partijas "Latvijai un Ventspilij" statūti

1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.

1.1.Politiskā partija "Latvijai un Ventspilij" (saīsinājumā - "L un V") ir Latvijas Republikas pilsoņu brīvprātīga, uz politisko mērķu kopības pamata izveidota apvienība, lai paustu un īstenotu Latvijas un Ventspils iedzīvotāju ekonomiskās un sociālās intereses ar politisku darbību.

1.2."L un V" ir partija, kas darbojas Latvijas Republikā spēkā esošo likumu un citu normatīvo aktu ietvaros un saskaņā ar "L un V" Programmu un Statūtiem. Savu mērķu un uzdevumu sasniegšanai tā lieto nevardarbīgas, demokrātiskas un humānas metodes.

1.3."L un V" darbības mērķi ir Latvijas valstiskās neatkarības stiprināšana, pilsoniskas sabiedrības veidošana, valsts stiprināšana un pašvaldību lomas palielināšana ekonomisko un sociālo jautājumu risināšanā, Latvijas Republikas un Ventspils pilsētas ekonomiskās attīstības savstarpējo interešu sabalansēšana, saskaņas veicināšana starp dažādām iedzīvotāju grupām.

1.4."L un V" uzdevumi ir;

1.4.1. iesaistīt aktīvā politiskā darbībā Latvijas Republikas pilsoņus, kuri atbalsta "L un V" Programmu un praktisko darbību;

1.4.2. piedalīties Eiropas Parlamenta, Saeimas un vietējo pašvaldību domju vēlēšanās, deleģēt savus pārstāvjus valsts un pašvaldību varas struktūrās un izpildinstitūcijās;

1.4.3.veicināt Ventspils iedzīvotāju labklājības izaugsmi;

1.4.4. aizstāvēt iedzīvotāju likumīgās tiesības un intereses;

1.4.5. sekmēt sabalansētas vides veidošanu Ventspils novadā;

1.4.6. maksimāli veicināt iedzīvotāju nodarbinātību, sniegt atbalstu mazturīgiem iedzīvotājiem, pensionāriem un politiski represētiem;

1.4.7. gādāt par iedzīvotāju veselību, izglītību, kultūru, zinātni un sportu;

1.4.8. rūpēties par latviešu valodas un nacionālo tradīciju izkopšanu;

1.4.9. sekmēt demokrātiskas sabiedrisko attiecību kultūras veidošanu, ētisko vērtību atdzimšanu;

1.4.10. aizstāvēt "L un V" partijas biedrus un viņu tiesības;

1.5. "L un V" darbojas Latvijā, galvenokārt Ventspilī. Partijai nav teritoriālo struktūrvienību.

1.6. "L un V" vadība atrodas Ventspilī.

1.7. "L un V" darbības termiņš nav noteikts.

 

2. PARTIJAS BIEDRI.

2.1. Par "L un V" biedru var būt katrs 18 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis, ja viņš atzīst "L un V" Programmu un Statūtus.

2.2."L un V" biedrs nevar vienlaikus būt citas politiskas partijas biedrs.

2.3. Par "L un V" biedru uzņem individuāli, "L un V" biedru kopsapulcē ar ne mazāk kā 2/3 klātesošo biedru balsu vairākumu, pamatojoties uz kandidāta rakstisku iesniegumu partijas valdei un vismaz viena "L un V" partijas biedra galvojumu.

2.4. Personas, kuras atbalsta "L un V" mērķus un uzdevumus, var piedalīties partijas darbā ar padomdevēja tiesībām un iespēju robežās var atbalstīt to materiāli.

2.5. "L un V" biedriem ir šādas tiesības:

2.5.1. brīvi izteikt savus uzskatus, piedalīties visu izskatāmo jautājumu apspriešanā un demokrātiskā izlemšanā;

2.5.2. iepazīties ar visiem partijas institūciju lēmumiem un sēžu protokoliem, saņemt informāciju, kas ir partijas rīcībā;

2.5.3. piedalīties partijas institūciju vēlēšanās, izvirzīt savu vai cita
kandidatūru, kā arī tikt ievēlētam partijas institūcijās;

2.5.4. iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus "L un V" institūcijām, kurām šie jautājumi ir jāizskata;

2.5.5. personiski piedalīties jebkura jautājuma apspriešanā, kas skar biedra darbību "L un V".

2.5.6. iesniegt partijas valdei priekšlikumus par Eiropas Parlamenta, Saeimas un pašvaldību domju vēlēšanās izvirzāmajiem kandidātiem.

2.6. "L un V" biedru pienākumi ir:

2.6.1. aktīvi piedalīties partijas darbā, veicināt "L un V" Programmas īstenošanu un izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanu;

2.6.2. ievērot "L un V" Statūtu prasības un pildīt partijas lēmumus;

2.6.3. propagandēt "L un V" mērķus un uzdevumus , aizstāvēt tās godu un cieņu;

2.6.4. savlaicīgi samaksāt "L un V" biedru naudu biedru kopsapulces noteiktā apmērā un kārtībā, iemaksu veicot skaidrā naudā partijas valdei vai ar pārskaitījumu partijas valdes norādītā kontā;

2.6.5. iestājoties "L un V", nekavējoties pēc biedru kopsapulces lēmuma par uzņemšanu "L un V", savlaicīgi samaksāt iestāšanās naudu biedru kopsapulces noteiktā apmērā un kārtībā, iemaksu veicot skaidrā naudā partijas valdei vai ar pārskaitījumu partijas valdes norādītā kontā.

2.7.  Biedra dalība "L un V" izbeidzas līdz ar biedra izstāšanos vai izslēgšanu no partijas, kur:

2.7.1. "L un V" biedrs pēc paša vēlēšanās iesniedz partijas valdei rakstisku paziņojumu par izstāšanos;

2.7.2. No "L un V" var izslēgt partijas biedru, kura darbība ir pretrunā "L un V" Programmas un Statūtu prasībām;

2.7.3. No "L un V" tiek izslēgti partijas biedri, kuri iekļauti citas politiskās partijas biedru reģistrā vai lūguši viņus uzņemt citā politiskajā partijā.

2.8. Lēmumu par biedra izslēgšanu no "L un V" pieņem "L un V" biedru kopsapulce, izņemot citu šajos statūtos noteikto biedru izslēgšanas kārtību, kā arī gadījumus, kad partijas biedrs iesniedz partijas valdei rakstisku paziņojumu par izstāšanos pēc paša vēlēšanos.

"L un V" biedra rakstisku paziņojumu, par izstāšanos no partijas pēc paša vēlēšanos, izskata un lēmumu par biedra izslēgšanu pieņem valde, par to informējot tuvāko "L un V" biedru kopsapulci.

2.9. Partijas biedru, kurš vairāk kā divus gadus nav maksājis "L un V" biedra naudu, var izslēgt no partijas. Šajā gadījumā lēmumu par biedra izslēgšanu no partijas biedru reģistra pieņem "L un V" valde, par to informējot tuvāko “L un V” biedru kopsapulci.

2.10.  Ja izslēgtais biedrs var pamatot, ka lēmums par viņa dalības izbeigšanu partijā pieņemts pamatojoties uz kļūdainu informāciju, viņam ir tiesības prasīt pārskatīt šo lēmumu "L un V" biedru kopsapulcē, kuras lēmums ir galīgs.

 

3. PARTIJAS ORGANIZATORISKĀ UZBŪVE.

3.1. "L un V" pārvaldes institūcijas ir biedru kopsapulce un valde.

3.2. Augstākā "L un V" lēmējinstitūcija ir biedru kopsapulce, ko sasauc ne retāk kā vienu reizi pusgadā.

3.3. Biedru kopsapulce atzīstama par tiesīgu, ja tajā piedalās vairāk kā 1/2 partijas biedru. Biedru kopsapulces sasaukšanas laiku, vietu un darba kārtību partijas biedriem ne vēlāk kā 14 dienas pirms kopsapulces paziņo partijas valde, Ārkārtas biedru kopsapulce sasaucama, ja to pieprasa ne mazāk kā pieci partijas biedri.

3.4. Biedru kopsapulci vada kopsapulces ievēlēts kopsapulces vadītājs.

3.5. Biedru kopsapulces lēmums tiek uzskatīts par pieņemtu, ja par to nobalsojuši vairāk nekā 1/2 klātesošo partijas biedru, izņemot gadījumus, kad statūti paredz 2/3 klātesošo biedru balsu vairākumu.

3.6.  Biedru kopsapulces kompetencē ir:

3.6.1. pieņemt lēmumus par "L un V" reorganizāciju un/vai likvidāciju;

3.6.2. pieņemt lēmumus par partijas piedalīšanos partiju apvienības dibināšanā;

3.6.3. lemt par biedru uzņemšanu, kā arī partijas statūtu noteiktos gadījumos, lemt par biedru izslēgšanu;

3.6.4. pieņemt partijas Programmu un Statūtus, kā arī uz partijas valdes sagatavota lēmuma projekta pamata izdarīt tajos grozījumus un papildinājumus;

3.6.5.izskatīt svarīgus "L un V" darbības jautājumus;

3.6.6.atcelt valdes lēmumus, ja tie ir pretrunā partijas Programmai un Statūtiem;

3.6.7. ievēlēt un atcelt partijas valdes priekšsēdētāju, kā arī citus valdes locekļus. Valdes locekļus ievēl atklātās vēlēšanās ar ne mazāk kā 2/3 klātesošo biedru sapulces balsu;

3.6.8. ievēlēt un atcelt revīzijas komisiju. Revīzijas komisijas locekļu skaitu katram ievēlētam revīzijas komisijas sastāvam nosaka biedru kopsapulce;

3.6.9. apstiprināt zvērinātu revidentu saimnieciskās un finansiālās darbības pārbaudei;

3.6.10. lemt par valdes vai biedru izvirzītajiem kandidātiem Eiropas Parlamenta, Saeimas un pašvaldību domju vēlēšanām un tos apstiprināt.

3.6.11. noteikt biedru naudas un iestāšanās naudas apmēru un samaksas kārtību;

3.6.12. lemt par partijas īpašuma un naudas līdzekļu izmantošanu;

3.7.  Valde ir partijas izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv partiju;

3.7.1. Partijas valdes sastāvā ir 18 valdes locekļi, kuru pilnvaru termiņš ir divi gadi, ar tiesībām tikt neierobežoti pārvēlētiem;

3.7.2. Valdes sēdes sasauc valdes priekšsēdētājs pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi ceturksnī;

3.7.3. Partijas valdes priekšsēdētājs un trīs viņa vietnieki ir tiesīgi pārstāvēt partiju katrs atsevišķi. Cits valdes loceklis pārstāv partiju kopīgi ar 13 valdes locekļiem. 

3.8. Valdes kompetencē ir:

3.8.1. izlemt kārtējos partijas politiskos un organizatoriskos jautājumus;

3.8.2. sagatavot biedru kopsapulces, tai skaitā, sagatavot biedru kopsapulcei lēmumu projektus par grozījumiem Partijas Statūtos un Programmā;

3.8.3. apkopot partijas biedru priekšlikumus izvirzāmajiem kandidātiem Eiropas Parlamenta, Saeimas un pašvaldību domju  vēlēšanām;

3.8.4. organizēt biedru kopsapulces lēmumu izpildi;

3.8.5. koordinēt partijas biedru darbu;

3.8.6. vadīt partijas saimniecisko un finansiālo darbību;

3.8.7. no biedru kopsapulces ievēlēto valdes locekļu vidus ievēlēt partijas valdes priekšsēdētāja vietniekus;

3.8.8. reizi gadā sniegt pārskatu par savu darbību biedru kopsapulcei;

3.8.9. izskatot partijas biedru paziņojumus, par izstāšanos no partijas pēc paša vēlēšanos, lemt par partijas biedru izslēgšanu no "L un V".

3.9.  Valdes sēdes ir lemt tiesīgas, ja tajās piedalās vairāk kā puse no valdes locekļiem. Valdes sēdēs lēmumus pieņem ar klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss. Valdes sēdes un pieņemtie lēmumi tiek protokolēti.

3.10.  Partijas valdes priekšsēdētāja tiesības un pienākumi ir:
3.10.1.organizēt valdes darbu;

3.10.2. plānot un vadīt valdes sēdes, parakstīt tās lēmumus;

3.10.3. nepieciešamības gadījumā slēgt darba vai citus līgumus ar algotiem darbiniekiem, speciālistiem vai partijām, citām fiziskām vai juridiskām personām;

3.10.4. organizēt normatīvajos aktos noteikto partijas izpildinstitūcijas pienākumu izpildi;

3.11.  Partijas revīzijas komisijas kompetencē ir:

3.11.1. normatīvo aktu noteiktā kārtībā veikt partijas finansiālās darbības pārbaudi;

3.11.2. izstrādāt partijas budžeta projektu;

3.11.3. reizi gadā sniegt pārskatu biedru kopsapulcei par partijas budžeta izlietojumu.

3.12. Revīzijas komisijas pilnvaru termiņš ir divi gadi, ar tiesībām tikt neierobežoti pārvēlētiem.

3.13. Revīzijas komisija no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju.
Par revīzijas komisijas locekļiem nevar būt valdes locekļi. Revīzijas komisijas
priekšsēdētājs var piedalīties partijas valdes sēdēs.

3.14. Revīzijas komisijas sēdēs lēmumus pieņem ar klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

3.15. Partijas saimniecisko un finansiālo darbību ne retāk kā reizi gadā pārbauda zvērināts revidents.

3.16. Zvērinātu revidentu, atsevišķi katram gadam, partijas revīzijas komisija iesaka partijas valdei, kura ieteikto kandidatūru nodod apstiprināšanai biedru kopsapulcei. Līgumu ar zvērinātu revidentu paraksta Partijas valdes priekšsēdētājs.

 

4.PARTIJAS LĪDZEKĻI.

4.1.Partijai var piederēt kustamais un nekustamais īpašums.

4.1.1. Partijas finanšu līdzekļus veido:

4.1.1.1.biedru nauda un iestāšanās nauda;

4.1.1.2.fizisko personu brīvprātīgi dāvinājumi (ziedojumi);

4.1.1.3.ienākumi no saimnieciskās darbības;

4.1.1.4.citi likumā atļauti ieņēmumi.

4.2.Partijas manta, finanšu līdzekļi tiek izlietoti tās saimnieciskās, organizatoriskās un citas Statūtiem un normatīvajiem aktiem atbilstošas darbības nodrošināšanai.

 

5.PARTIJAS TIESISKAIS STĀVOKLIS.

5.1. "L un V" ir juridiskas personas tiesības.

5.2. "L un V" ir zīmogs ar partijas nosaukumu valsts valodā un norēķina konti kredītiestādēs.

5.3. Jautājumu par "L un V" likvidāciju izlemj "L un V" biedru kopsapulce ar ne mazāk kā 2/3 no partijas biedru skaita.

5.4. Biedru kopsapulce, kas pieņem lēmumu par likvidāciju, izveido komisiju, kas veic partijas likvidāciju saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, kā arī izlemj jautājumu par mantas un finanšu līdzekļu izlietošanas kārtību.